Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s kompletným znením obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.pecmaniak.store. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednávanie

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa nižšie uvedených podmienok. Objednať je možné následujúcimi spôsobmi:

Objednávka je obratom potvrdená na zadanú e-mailovú adresu, o odoslaní budete taktiež informovaný emailom. Každú objednávku je možné zrušiť do 6-tich hodín od odoslania emailového potvrdenia a to e-mailom. S každou dodávkou je odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy

(bez udania dôvodu)

V súlade so zákonom má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme predaja. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar musí byť v originálnom nepoškodenom obale
 • tovar musí byť kompletný
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spolu s vráteným tovarom je treba zaslať aj originál daňového dokladu (faktúry) a vyplnený formulár vrátenia tovaru
 • poštovné spojené so zaslaním tovaru späť k predajcovi hradí kupujúci, a tovar musí byť poistený pri preprave
 • tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu zašleme prevodom na Váš bankový účet, a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom prijatí a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. Pred vrátením tovaru nás vždy najprv kontaktujte emailom: pecmaniakshop@gmail.com

3. Dodacie podmienky

Štandardná dodacia lehota je do 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nie je tovar momentálne na sklade, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru. Poplatok za dopravu závisí od  hmotnosti objednaného tovaru (od 7,50€ do 20,00€). Pri objednaní nad 169,- EUR doprava tovaru je zadarmo.

4. Platobné podmienky

 • bankový prevod – platba vopred (bez poplatku)
 • dobierka (+1,10 EUR)

5. Zľavy

Pri objednaní nad 169,- EUR poštovné je zadarmo. Veľkoobchodný cenník si môžete vypítať na adrese: pecmaniakshop@gmail.com

6. Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
Prevádzkovateľom PECMANIAK s.r.o.
Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
fakturačná adresa, doručovacia adresa, cookes, IP adresa.
2. Prevádzkovateľ e-shopu pecmaniak.store ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv.
Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”);
4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s
Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.2 Účely a doby spracovania Osobných údajovII. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
1. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
a) Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu.
2. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.)
a) Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.
b) Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:
Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
3. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
a) Účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
b) Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej
Spoločnosti. Ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
4. Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
a) Zasielanie dotazníkov Heureka – overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu správcovi – spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).
b) Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
6.2.2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.
6.2.3. Správca je prevádzkovateľom internetového obchodu a kamennej predajne s obdobným tovarom a službami. 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní.

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku 6.2. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
g) právo na odvolanie súhlasu.
2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese pecmaniakshop@gmail.com
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. 6.2 ods. 6.2.1 bod. 1, 2, 3 s výnimkou b) v bode 3 čl. 6.2, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu pecmaniakshop@gmail.com b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu pecmaniakshop@gmail.com aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník
právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku 6.4., Bodu 1 a) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku 6.4., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku 6.4, Odsek 1 prijatá.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záver ochrany osobných údajov

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

VI. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

7. Reklamácia a záruka

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov odo dňa dodania. Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom a nahrádza záručný list.

Postup reklamácie:

 • Pred vrátením tovaru nás vždy najprv kontaktujte emailom: pecmaniakshop@gmail.com
 • Kupujúci je povinný zasielať tovar na reklamáciu ako doporučenú zásielku v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy a na svoje náklady. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky!
 • Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: PECMANIAK s.r.o., Hlavná 90, 076 51 Pribeník, Slovakia
 • Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušnej faktúry a kompletne vyplnený reklamačný protokol.

Riešenie reklamácie:

 • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačné konanie začína po doručení reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného listu a kópie dokladu o nákupe.
 • O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď. V zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
 • V prípade, že v záručnej lehote dôjde k poruche a bude uznaný nárok na záručnú reklamáciu, bude celá vec zariadená nasledujúcimi spôsobmi, pričom spôsob volí predajca: výrobok bude zadarmo opravený, výrobok bude vymenený za nový, alebo bude vrátená plná cena zákazníkovi.
 • O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom reklamačný protokol o vybavení reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (predávajúci nahradí neopraviteľný výrobok novým).

Záručné podmienky:

 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, násilnou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, otváraním ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu).
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním s produktmi a službami, ktoré neboli dodané výrobcom.
 • Ak nie je jednoznačne určené zákonom, predajca nie je zodpovedný za žiadne následné poruchy a poškodenia spôsobené produktom. Predajca nie je zodpovedný za škody spotrebiteľa alebo stratu zisku.
 • Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Pridaj komentár